Eksamensprojektet

Eksamensprojektet i 2.HF
Det gælder for eksamensprojektet at:

 • Synopsen skal være flerfaglig og kan skrives individuelt eller i grupper.
 • Du vælger hvilke 2-3 fag, du vil skrive synopsen indenfor.
 • Dine faglærere i de valgte fag er i det omfang det er muligt, også dine vejledere.
 • Synopsen er udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig eksamen.
 • Der er ikke som ved SSO krav om, at ét af fagene skal være på mindst B-niveau.
 • Der er afsat 25 elevtimer til projektet.

 

Hvad skal synopsen indeholde?
Synopsis: Der afleveres en synopsis fra hver elev. Hvis arbejdet med eksamensprojektet er foregået i et samarbejde mellem flere elever, kan du aflevere enslydende synopser. Din synopsis skal indeholde:

 • titel på emne og angivelse af de indgående fag
 • problemformulering
 • oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 • en præcisering af projektets konklusioner
 • oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet
 • en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde
 • en oversigt over anvendte kilder.

 

En synopsis kan karakteriseres som en tekst, der ikke kan stå alene, men forudsætter en senere uddybning i en mundtlig præsentation og efterfølgende dialog. 
Synopsen udgør med andre ord ikke en fuldstændig besvarelse af opgaven. 
Synopsen er karakteriseret ved - i modsætning til traditionelle opgavebesvarelser - at være åben for uddybninger og tilføjelser, og den indeholder dele, som lægger op til dialog. 
Synopsen tjener desuden til at strukturere den efterfølgende mundtlige fremlæggelse, og synopsen fungerer herved som ”et talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i fremlæggelsen.
De metoder, der er anvendt til at undersøge og belyse problemformuleringen, anføres. Det kan være litteraturstudier og/eller indsamling af data (eksperimenter, observationer, interview, spørgeskema). 
Metodedelen bør også indeholde overvejelser over valg/fravalg af materiale. Med metode menes der primært, hvilke fremgangsmåder, der er anvendt. Konklusionen resumerer kort besvarelsen. Her vil man finde hovedresultaterne af arbejdet. Konklusionen kan stille spørgsmål til et videre arbejde med emnet eller til flere undersøgelser af området. Der skal endvidere være en præcis oversigt over de kilder og det materiale, der er anvendt til arbejdet med emnet, således at det klart fremgår, hvad der er brugt, og hvor det er tilgængeligt.
Synopsen har typisk et omfang på 2 – 3 sider.

 

Sådan går du til mundtlig eksamen i eksamensprojektet
Din synopsis, der nu er afleveret sendes videre til eksaminator og censor. De har altså gennemlæst den, når du sætter sig ved eksamensbordet.
Eksamenstiden er i alt 30 minutter, og der er ingen forudgående forberedelsestid. Første afdeling (regn med ca.10 minutter) er din korte redegørelse for synopsens hovedpunkter. Dernæst følger en dialog med eksaminator/censor med udgangspunkt i dit mundtlige oplæg. Til slut gives der én karakter for din mundtlige præstation.
Udgangspunktet for eksaminationen er synopsen. Din fremlæggelse skal indeholde problemformulering og konklusion, og derefter vigtige indholdsmæssige pointer i form af centrale begreber og teorier samt facts og dokumentation. Det er muligt at inddrage nye aspekter i diskussionen ud over dem, der er nævnt i synopsen, hvis de er relevante for eksaminationen. 
Dit oplæg bygger naturligvis på synopsen, men er ikke udelukkende bundet af denne. Hvis du efter afleveringen af synopsen har revideret væsentlige punkter i din synopsis med henblik på en heldigere besvarelse af problemformuleringen, kan du frit lade dette indgå i den mundtlige fremlæggelse.
Du kan i din præsentation gøre brug af fx et præsentationsprogram. Præsentationen afsluttes med et oplæg til dialog, hvorefter du indgår i en faglig dialog med eksaminator, eventuelt med inddragelse af censor. 
Undgå at læse synopsen op til eksamen. Der forventes et frit mundtligt oplæg. Fremlæg det væsentlige af synopsen (og de eventuelle senere revisioner). Efter en præsentation af problemformuleringen er det en god idé straks tage fat på hovedkonklusionen. Dernæst bør fagenes rolle præciseres, og i forbindelse hermed indkredses de anvendte materialer og metoder fra fagene. 
Eksaminator og censor stiller herefter uddybende spørgsmål til dit oplæg. Disse spørgsmål kan f.eks. handle om synopsens delkonklusioner. 
Til slut gives der én karakter på basis af din mundtlige præstation. Du bliver bedømt på følgende:

 • behandling af emnet ud fra problemformuleringen
 • strukturering og formidling af det faglige stof
 • inddragelse af relevant baggrundsstof.


Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.