Større skriftlig opgave (SSO)

Hvad er formålet med SSO?

Formålet med opgaven er, at du viser, at du kan arbejde selvstændigt med en skriftlig opgave, hvor du arbejder med materiale, der ligger ud over det, der er gennemgået i undervisningen.

 

Hvordan er rammerne for SSO?

·      Opgaven er individuel; dvs. den kan ikke udarbejdes i grupper.

·      Opgaven skrives i 1-3 fag. Mindst ét af fagene skal du have på B-niveau.

·      Opgaven skrives på dansk og skal indeholde et resumé på engelsk.

·      Du vælger selv fag.

·      Du vælger emne i samråd med dine lærere.

·      Der er en skriveperiode på 1 uge, hvor der ikke er anden undervisning. Du vil få vejledning før skriveperioden.

·      Skolen udpeger din vejleder/dine vejledere. Det vil normalt være de lærere, du allerede har i fagene, men det kan i nogle tilfælde være en anden faglærer.

·      Opgaveformuleringen udarbejdes af din vejleder/dine vejledere. Den udarbejdes på baggrund af de samtaler, I har haft om emnet. Opgaveformuleringen skal rumme fagspecifikke krav og krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i de pågældende fag.

·      Du kan forvente, at opgaveformuleringen er afgrænset og præcist fortæller, hvad der kræves af dig – læs den grundigt! Opgaveformuleringen kan være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.

 

Hvor lang skal opgaven være?

Det fremgår af din opgaveformulering, hvor lang opgaven forventes at være. Der kan fx stå 10-15 sider. En side skrives med skrifttypen Times New Roman 12 pkt. og har marginer på ca. 2,5 cm. Billeder, indholdsfortegnelse, litteraturliste, engelsk abstract, bilag m.m. tæller ikke med i sidetallet.

 

Hvordan afleveres SSO?
Opgaven er en eksamen, og deadline skal dermed overholdes nøje. Der afleveres digitalt i Lectio. Forsiden skal være den, der er udleveret af skolen – og kun den! Opgaven skal afleveres som pdf-fil.

 

Hvordan bedømmes SSO?
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. Når censor og vejlederen/vejlederne skal fastsætte en karakter gør de det ud fra det faglige niveau i besvarelsen. Der ud over vurderer de:

·      om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav

·      om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet

·      om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen

·      om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående

·      om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang

·      om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation

·      om alle kilder er oplyst, og noteapparat og litteraturliste er korrekt og fyldestgørende

·      om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen

·      om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven

Resultatet offentliggøres via Lectio omkring uge 8. Din SSO-karakter tæller 1,5 i dit samlede eksamensresultat.

 

Gode råd til at lave en god opgave

Brug noget tid på at finde et emne eller en sag, der interesserer dig. Undersøg om der findes nok godt materiale, du kan bruge. Brug vores bibliotekar, Judith.

Inden du vælger fag og emne, spørger du dine lærere om det fag/de fag og det emne, du har i tankerne, passer godt sammen. Der bliver også mulighed for at ”speeddate” og drøfte forskellige idéer med lærere i Læringscentret.

Kom i gang i god tid. Din dansklærer vil lave kollektiv vejledning for dig og din klasse og dermed forsøge at få jer godt i gang så tidligt i processen som muligt.  

For at få mest muligt ud af den individuelle vejledning skal du:

·      Medbringe skriveredskaber og skrive notater undervejs.

·      Udfylde vejledningsarkene på forhånd. Vejledningsark 1 skal udfyldes før 1. vejledning og medbringes. Vejledningsark 2 skal udfyldes før 2. vejledning og medbringes.

 

Brug dine omgivelser - din familie eller venner - til at hjælpe dig. Det er ikke snyd at få andre til at læse din SSO igennem med henblik på at vurdere sproget og den logiske sammenhæng i opgaven. (Men det er selvfølgelig snyd at aflevere noget, du ikke selv har skrevet). Det er heller ikke snyd at diskutere de tanker, du gør dig om opgaven med alle, du kan komme i nærheden af. Der bliver mulighed for at få hjælp i Læringscentret i skriveperioden. 


Supplerende
I opgaveugerne må du kontakte dine faglærere for at stille enkelte, opklarende spørgsmål af teknisk art for opgavens løsning. Der vil være lejlighed til at benytte skolens bibliotek og datalokalet. Faglokalerne vil være til rådighed efter aftale med faglærerne.


Hensigtsmæssige arbejdsmetoder:
Tag fri fra evt. erhvervsarbejde.
Brug hensigtsmæssige arbejdsmetoder. Planlæg din tid med koncentreret arbejdstid, pauser, og motion. Disponer arbejdstiden. Skriv og skriv om. Stof bearbejdes bedst, hvis man skriver ned undervejs. Det gælder både dine egne synspunkter og ideer, og når du bearbejder noget, andre har skrevet. De første formuleringer er sjældent de bedste - så indstil dig på at skrive om og om igen.
Husk, at du selv har ansvaret for, at alt det praktiske fungerer. Sørg for skrivematerialer, blækpatroner og disketter/USB-nøgle til sikkerhedskopier.

  • Gem hver gang, du har skrevet.
  • Tag jævnligt sikkerhedskopier.
  • Skriv ud hver gang, du har skrevet en side.

 

Litteraturlisten
Litteraturlisten er en samlet fortegnelse over de kilder, du har anvendt under besvarelsen af din opgave. Titlerne opføres alfabetisk efter forfatternes efternavn. Listen skal indeholde følgende oplysninger: Forfatternes efternavn og fornavn(e), værkets titel og evt. undertitel, forlag, udgivelsessted, udgivelsesår og evt. kapitel eller sidetal.
Hvis værket er en del af et andet værk, f.eks. en artikel i et tidsskrift el. lign., skriver du: "trykt i...", efterfulgt af værket eller tidsskriftet.
Ud for hver titel i litteraturlisten anfører du en signatur, du bruger i kildehenvisningerne inde i opgaven. Denne signatur kan være et navn, en forkortelse eller et nummer - som du nu synes.
I nogle fag skelnes der skarpt mellem primær- og sekundærlitteratur. I litteraturlisten anføres primærlitteraturen øverst. (Læs de for dig relevante fagbilag og/eller tal med faglærerne.)
Litteraturlisten må kun indeholde materialer, der har haft betydning for besvarelsen.
Hvis du har anvendt elektroniske medier (radio, TV, lydoptagelser, Internet mv.) skal disse også opgives på listen (f.eks. internetadressen). Hvis du ikke vedlægger kopi eller udskrift skal du sørge for, at lærer/censor let kan bestille kopien hos dig. (Båndkopi, CD, diskettekopi, internetfil, eller papirkopi.) Kopien skal sikre, at dine henvisninger kan dokumenteres.


Citater og henvisninger 
Opgaven skal være et selvstændigt arbejde. Du skal vise din evne til selvstændigt at uddrage stof og synspunkter om emnet fra artikler eller bøger.
Når du bruger andres synspunkter, skal du markere det tydeligt i teksten og anføre den anvendte kilde i litteraturlisten. Vælg enten at referere andres synspunkter med dine egne ord eller med direkte citater. Du må ikke vælge mellemformen mellem referat og citat, hvor du blander dine egne formuleringer med kildens. Det skal kunne ses, hvad du selv har fundet ud af og formuleret og hvad du har fundet et andet sted. Hvis forskellen mellem dine egne og andres tanker ikke er klar, kan du mistænkes for snyd, og i værste fald kan dette føre til afvisning af opgaven. Husk at tidligere bedømte opgaver ligeledes betragtes som kildemateriale.
Når du citerer direkte eller refererer, skal du i en note med sidetalshenvisning gøre rede for, hvorfra citatet eller referatet stammer (en henvisningsnote). Noten kan anbringes umiddelbart efter citatet eller referatet, men mange foretrækker at samle dem på et særligt ark eller nederst på siden. Noter kan også indeholde kort uddybende eller forklarende kommentarer til det, du selv eller andre har skrevet (forklarende/ kommenterende note). 
Citater bruges til at fremhæve eller dokumentere et synspunkt. Det er vigtigt, at du ledsager dem med kommenterende bemærkninger. Når du citerer, skal det fremgå tydeligt, at der er tale om et citat. Et citat er en nøjagtig gengivelse af en tekst, dvs. stavet og sat op på nøjagtig samme måde som i teksten. Fremmedsproget litteratur skal citeres på originalsproget, ikke i oversættelse.
Hvis du springer passager over i citatet, skal du markere dette, f.eks. ved (...).


Opgavens læselighed
Besvarelsen afleveres i klar, læselig form. Det er bedst, at den er skrevet på computer, men det er tilladt at aflevere håndskrevet. Men vær opmærksom på, at opgaven skal være letlæselig, og husk, at håndskrift fylder mere end maskinskrift.
Det er vigtigt, at opgaven ser pæn ud. Brug tid på layout, og husk sidenummerering. Illustrationer og figurer kan lette forståelsen. Husk, hverken for mange eller for få. Ledsag dem med korte undertekster. Vær omhyggelig med rettelser.


Opgavens længde 
Der er i læreplanen ikke fastsat retningslinjer med hensyn til besvarelsens omfang. Flere forhold kan have indflydelse på omfanget: Karakteren af den formulerede opgaveformulering, forskellige faglige traditioner, hvor nogle fag i højere grad end andre formulerer sig koncentreret. Der kan ikke angives håndfaste regler for omfanget, og omfanget ikke er et selvstændigt bedømmelseskriterium. En fyldestgørende besvarelse kan dog normalt rummes inden for 10-15 sider.
Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk.
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.


Hvis opgaven ”forsvinder”
Der kan opstå tekniske problemer undervejs. Du skal derfor sørge for at gemme alt hvad du skriver elektronisk flere steder (harddisc, usb-stick, mailbox osv.). Lav også mange papirudskrifter, så dit arbejde ikke går tabt, hvis uheldet er ude. Det er dit ansvar at aflevere en besvarelse i tre kopier på papir, når skriveperioden er udløbet.

 

Snyd 

Hvis du skriver af efter andet materiale uden at angive kilden betragtes det som snyd. Din opgave bliver afvist og du skal vente til næste eksamenstermin før du kan tage prøven igen.


Ved sygdom
Så kontakter du skolen med det samme. Du vil sandsynligvis blive bedt om at sende en lægeerklæring til skolen for, at vi kan udsætte afleveringen / tilbyde en sygeeksamen.