Elevrådets Arbejdsplan

Langkaer Gymnasiums repræsentative elevråd har i skoleåret 2015/2016 besluttet at arbejde ud fra følgende punkter

1. Udbredelse og styrkelse af elevdemokratiet

Vi vil arbejde for at skabe de rammer, der kræves for, at alle elever, der har lyst, får muligheden for at kunne engagere sig i skolen igennem diverse udvalg.

Dette skal sikre, at en større andel af skolens elever kan opnå indflydelse og dermed ejerskab over deres hverdag og skolen som helhed.

Samtidigt vil vi arbejde for, at eleverne igennem det repræsentative elevråd (i endnu højere grad) opnår indflydelse på skolens dagsorden og selv er med til at sætte denne.

2. En inkluderende skole med fællesskab

Vi vil arbejde med at styrke fælleskabet og bygge bro mellem vores tre forskellige uddannelser og mellem gruppen af elever med dansk-etnisk og anden-etnisk baggrund. Det skyldes, at vi oplever, at der er en stor kløft mellem IB, HF og STX, hvor sammenholdet desværre er stort set ikkeeksisterende, samt at der til skolens sociale arrangementer som musikcafé og gym-fester er et tydeligt misforhold mellem repræsentationen af elever med dansk-etnisk og af anden-etnisk baggrund.

3. Respekt! på Langkaer

Vi vil arbejde for at gøre den generelle omgangsform på Langkaer bedre igennem blandt andet en kampagne, der skal sætte fokus på problemet. Det vil vi, da elever såvel som lærere, ledelse, kantine- og tekniske medarbejdere har nævnt, hvordan støjniveauet er for højt i klasserne, i gangene, i kantinen og hvordan der tit flyder med skrald på skolen, osv., altså – hvordan omgangsformen generelt er problematisk.

4. Flere forbedringer af fysiske forhold

Vi har udarbejdet en foreløbig liste over de ændringer af skolens faciliteter, som vi vil arbejde for, skal gennemføres, men samtidigt vil vi løbende sørge for, at eleverne bliver hørt på dette emne – både i forhold til, hvad, de føler, mangler, men også i forhold til udmøntning af ændringerne.

5. Læring frem for præstation

Vi mener, at der er et usundt fokus på at få gode karakterer, der fjerner fokus fra det, som vi mener, der egentligt er det vigtige – nemlig at lære. Det skaber en usund læringskultur.

Vi vil derfor arbejde på at flytte fokus fra karaktererne over på det at lære, således at det kommer til at handle om at lære frem for blot at få gode karakterer.

6. Etablering af samarbejde med kantinen.

Vi vil etablere et samarbejde med den selvejende kantine (Rune), hvor elevrådet forhåbentligt kan komme til skabe en dialog, der skal sørge for, at eleverne får indflydelse på kantinen.

7. Elevrådet sparker opad

Vi vil i elevrådet aktivt kæmpe imod besparelser og andre politiske beslutninger, som vi mener, vil gøre vores og andre gymnasier dårligere, mens vi vil kæmpe for at gymnasierne vil blive tilgodeset politisk.

 

Elevrådet har i skoleåret 2014/15 arbejdet ud fra følgende målsætninger

Sammenhold og fællesskab på skolen

 •  Fortsat styrke sammenholdet imellem IB, HF og STX
 • Elevrådet har sørget for at fortsat styrke sammenholdet igennem vores øvrige virke.
 •   Afholde flere arrangementer, hvor flere deltager (alkoholfrie for at fremme fremmødet)
 •  Vores spred-god-stemning-udvalg har afholdt en stribe arrangementer, hvor alle elever mødtes – uanfægtet af etnisk oprindelse eller uddannelsesvalg.
 • Nedbryde barrierer mellem elevgrupper fx ved at opfordre til flere engelsksprogede samarbejder
 •  Der er blevet foreslået at lade pre-IB’erne og engelsk-A 1.g’erne have idræt sammen – ellers intet.

Elevrådet skal arbejde for, at 1.g’ere hurtigt blive en del af fællesskabet på skolen. Introforløbet for 1’gere forbedre - skal være tidligere

Elevrådet havde orienteret de relevante aktører om dette ønske, og i skoleåret 15/16 lå introturen allerede inden for den første måned for samtlige elever.

 • Samtidigt startede elevrådsårets også tidligere, hvor alle de nye elever blev orienteret om elevrådet allerede fra dag ét af, og hvor de i løbet af de første uger blev informeret og kom på valg. Intromødet, der kun er for de nye elevrødder, blev hurtigt afholdt, og dernæst blev året for alvor skudt i gang cirka én måned tidligere end det forrige år.

 

Undervisning

 •  Elever skal have mere indflydelse på egen undervisning
 • Elevrådet har været repræsenteret med 2-4 elever i Pædagogisk Udvalg i løbet af året.
 •   Samtidigt har Helena og Jens Philip fremlagt elevernes idéer til en 90-minutters undervisning, der kan holde eleverne fokuseret hele vejen igennem på et Pædagogisk Råd møde, hvor de I samme anledning gjorde opmærksom på, at lærerne skulle huske at benytte sig af muligheden for at undervisningsevaluere.
 • Elevrådet skal arbejde for inddragelsen af mere innovation i undervisningen
 • Elevrådet skal have indflydelse på nye ringetider på skolen
 • Elevrådet havde fire repræsentanter med i Skema Udvalget, der stod for at udarbejde de nye ringetider.

 

Profilering og synlighed

 •  Bedre profilering af såvel skolen udadtil fx ved at arrangere et fælles elevrådsarrangement blandt Århus gymnasiers elevråd.
 •  Elevrådet har ikke arbejdet yderlige videre med denne idé – dog har Jens Philip begyndt at engagere sig i DGS og resten af elevrådet er også blevet inviteret med.

Langkaer skal fortsat profileres som Århus internationale gymnasium, og Langkaers positive mangfoldighed skal fremvises for offentligheden (videoer omkring Langkaers mangfoldighed på hjemmesiden)

 • Langkaers facebook-side har elevrådet brugt flittigt til at fremvise de aktiviteter, vi har holdt samt til generelt at vise vores hverdag på Langkaer, hvilket indirekte har virket som promovering.

Bedre profilering og mere synlighed omkring Elevråd internt på skolen

 •  Elevrådet er repræsenteret til hver morgensamling.
 • Jens Philip bød de nye 1.g-elever velkommen på vegne af elevrådet.
 • Der blev afholdt en reception for samtlige af skolens elever i anledning af vores nye elevrådslokale, hvor langt størstedelen af skolens elever kom på besøg, hørte om elevrådet, indgik i dialog med elevrødderne og skrev deres idéer op på post-its.

Fortsat profilere Elevrådet gennem hyggelige ”spred-god-stemning-arrangementer”

 • Der er blevet afholdt flere forskellige af disse arrangementer i år, og vi mener, de alle har været succeser.
 • Krammedag, julehygge, køl-ned-til-eksamen-isuddeling.

Elevrådet skal skabe stemning på skolen – fx skal der pyntes op til højtider (Jul)

 • Til jul pyntede elevrådet juletræ i kantinen og uddelte julegodter.

Elevambassadører skal fortsat profilere skolen på folkeskoler. Elevrådet skal inddrages i denne proces og arbejde for, at ambassadørerne kommer ud på flere skoler

 

Forbedringer af skolens miljø

Arbejde for at optimere brugen af studieområder

 • Elevrådet har været med til at indrette det nye studieområde igennem en sending repræsentanter fra elevrådets bestyrelse og vores miljø- og interiørudvalg.
 • Fortsat forbedring af baderum i idræt

Toiletter skal forbedres mht. udstyr

 • Toiletter er blevet fuldt renoveret- hvilket elevrådet modsatte sig, da vi mener, det har været et kæmpe tab for skolen at miste sine unikke toiletter.

Larmen på skolen er for høj – finde løsning

 •   Elevrådet har fremsat et ønske til Yago  om, at akustikken i kantinen skal forbedres.

Flere møbler, skabe bedre rammer, hyggeligere miljø – mere at sidde i

 • Elevrådet har fremsat dette ønske overfor ledelsen, og vi er blevet lovet, at det vil ske, og at elevrådet vil blive inddraget, når det sker.

 

Udvalg

Udvalg skal være mere aktive - det skal være et krav at de forskellige udvalg skal have et månedligt møde

 • De forskellige udvalg har ikke holdt faste møder hver måned, men der har dog været et fornuftigt aktivitetsniveau, som vi fortsat vil arbejde på at højne.
 • Udvalgene har selvstændigt stået for forskellige arrangementer og andet.
 • Udvalgene har sendt repræsentanter til skolens øvrige udvalg som det pædagogiske og det internationale udvalg.

Elevrådet skal promovere udvalg, som gælder for alle på skolen og flere ”menige” elever skal indgå i udvalg

Elevrådet skal have aktive rødder i eksterne udvalg

 • Dette har elevrådet haft i flertallet af skolens øvrige udvalg.

Internt i Elevrådet

Bedre sammenfletning med andre gymnasier i Aarhus, bedre end det er nu

Lave en overgang imellem formandskaberne og elevrådsbestyrelsen

 •  Formandsposten blev overdraget fra AC til Jens Philip, hvor JP havde mulighed for at få hjælp af AC, da posten blev overdraget inden, at AC endeligt forlod Langkaer.

Elevråds-introdagen skal ligge tidligere

 • Elevrådets introdag lå cirka én måned tidligere end forrige år.

Der skal skabes et fedt elevrådslokale som skal tages i brug og inddrages i elevrådet

 • Elevrådslokalet er kommet i brug, og bliver brugt ugentligt til forskellige elevråds- og udvalgsmøder.