Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver

 

Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

 

Elevernes ansvar

Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før en mundtlig prøve/eksamen. Ved skriftlige prøver/eksamener skal eleven sidde klar på sin plads ved prøvens start kl. 8.50. Det er elevens ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer.

Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via Lectio og First Class, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis elever alligevel medbringer telefon, skal den ved mundtlig eksamen afleveres til eksaminator. Ved skriftlig eksamen skal den være slukket i tasken.

 

Under prøver og eksaminer har eleverne pligt til at rette sig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan eleven bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

 

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis en elev bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal eleven hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver man syg under prøven, skal man henvende dig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis eleven vælger at gå til eksamen trods sygdom, har eleven ikke ret til sygeeksamen.

 

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve.

Hvis en elev snyder ved årsprøver og terminsprøver, bortvises eleven fra prøven og modtager en skriftlig advarsel. Ligger der andre sager om snyd på den pågældende elev, så kan det i sidste ende medføre udmeldelse.

 

Her kan du læse skolens retningslinjer for mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver.