Dansk- og/eller historieopgaven i 1.g  2015.  (og 2016)

I løbet af 1.g skal hver elev lave en større skriftlig opgave i dansk og/eller historie. Du vælger selv, om du vil skrive i det ene eller det andet fag eller i begge.

Opgaven skal skrives i forlængelse af noget af det stof, der er arbejdet med i faget/fagene, og din lærer/dine lærere er vejleder(e) for dig og de skriver den opgaveformulering, som du skal besvare. 

Opgavens opgaveformulering med tilhørende problemstillinger udformes af lærerne. Der stilles én opgave i hvert fag.

Bedømmelse

Opgaven bedømmes af faglæreren/-lærerne med én karakter, der indgår i fastlæggelsen af årskarakteren/-karaktererne.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, hvordan du har behandlet emnet og hvordan du dokumenterer, desuden lægges der vægt på, om du bruger den faglige viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder og endelig er det vigtigt at dine kildeoplysninger, noteapparat og litteraturliste er i orden.

Opgaven bedømmes ud fra en forudsætning om, at du har brugt ca. 15 timer på den, og opgavebesvarelsen skal fylde 5-7 sider. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med.

Opgaven skal besvares individuelt, og  færdiggøres på de to skrivedage, der er afsat i dit skema. Se i Lectio, hvornår disse dage er planlagt for din klasse. 

Forløbet afsluttes i juni måned med et mundtligt forsvar, hvor du skal fremlægge  din opgaves hovedpointer for din lærer. Den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen af opgaven. 

DA/HI-opgaven skal ud over at træne dig i arbejdet i de to fag også fungere som en træning op til udarbejdelsen af studieretningsprojektet i

Processen
Det  fagfaglige oplæg til DAHI-opgaven sker i fagenes timer .

  • I DAHI-regi planlægger vi med 4 lektioners fælles vejledning forud for de 2 skrivedage. Her vejledes eleverne først fælles (jf. SRP-målene) og dernæst individuelt.
  • Eleverne afleverer opgaverne både printet og digitalt til deres lærer som læser opgaven forud for den mundtlige evaluering.

Lærerne samarbejder om at fordele eleverne nogenlunde ligeligt mellem sig.

  • Lærerne opretter en opgave i lectio til aflevering med nul elevtimer.

Evaluering
Elevens besvarelse evalueres ved

  • et mundtligt forsvar på 20 min/elev. Eleven fremlægger opgavens hovedpointer i maksimalt 10 minutter og der er dialog i minimum 5 minutter. Forsvaret afsluttes med 5 minutters formativ evaluering med udgangspunkt i det evalueringsark læreren har brugt i forbindelse med læsning af opgaven.
  • Umiddelbart efter forsvaret skal eleverne skrive en selvevaluering som uploades i lectio.

Evalueringsarkets funktion er at overlevere viden om den enkelte elev til de lærere og læsevejledere,  der varetager SRO i 2g.
I tillæg til den formative evaluering bedømmes DAHI-opgaven med en samlet karakter, hvor opgaven vægter 80% og forsvaret 20%.

Links