Studieretningsopgaven (SRO)

I 2.g udarbejder eleven en studieretningsopgave i to af sine studieretningsfag.


Studieretningopgaven ligger progressionsmæssigt i forlængelse af dansk-historieopgaven fra 1.g, og har det mål både at styrke studieretningsidentiteten og forberede til studieretningsprojektet (SRP) i 3.g.

De implicerede lærere udarbejder én opgaveformulering som eleverne skal besvare, og som typisk vil tage udgangspunkt i et kortere eller længere studieretningssamarbejde mellem fagene.
I bedømmelsen af opgaven skal man lægge vægt på i hvor høj grad det lykkes eleven at besvare den stillede opgave - herunder at bringe de implicerede fag i spil med hinanden.
Desuden er det et selvstændigt mål, at eleven opfylder de formkrav, der er til en akademisk opgave (engelsk abstract, indholdsfortegnelse, indledning, konklusion, noteapparat, litteraturliste mv.).

Der er ikke noget til hinder for, at eleverne kan samarbejde om besvarelsen – men den afleverede opgave skal være udtryk for en individuel besvarelse.

 

SRO'en skal indeholde

  • Forside med navn, klasse,fag og lærere
  • Problemformulering - den som dine lærere har givet dig
  • Indholdsfortegnelse, der henviser til de enkelte afsnit og ders overskrifter. Siderne skal nummereres og svare til indholdsfortegnelsen
  • Indledning. En præsentation af opgaven, hvor du redegør for afgrænsning af opgaven og problemstillingen samt for de metoder, du vil anvende
  • Hovedafsnittene. Indeholder selve fremstillingen af emnet og er derfor den del af opgave, der fylder mest. Du skal inddele stoffet i afsnit og give hvert afsnit en passende overskrift
  • Konklusion. Indeholder en sammenfatning af de vigtigste elementer i opgaven
  • Resumé (abstract) på engelsk på 15-20 linjer - se nedenunder
  • Evt. bilag. Det er materiale, der fungerer som dokumentation eller supplement til hovedindholdet. Det kan være statistisk materiale, kort, tabeller eller kopier af særligt vigtige kilder. Der behøver ikke at være bilag i en opgave.

 

Links