Regler

  • Studie- og ordensregler
  • Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver
  • Forsikring / Insurance

Vores studie- og ordensreglerne gælder for alle Langkaer Gymnasiums elever og har til formål at sikre et trygt og godt læringsmiljø, hvor vi respekterer, hjælper og anerkender hinanden. Reglerne understøtter vores vision om at være en åben og dynamisk skole med høj faglighed og et internationalt udsyn.

Som ny elev bliver du orienteret af ledelsen og studievejlederne om studie- og ordensreglernes formål, indhold og sanktioner. Derudover har du som elev selv pligt til at holde dig opdateret og orienteret om reglerne via fx vores hjemmeside.

Studie- og ordensreglerne for Langkaer Gymnasium STX / HF / IB World School er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” (Bekendtgørelse nr. 1222 af 4/12/2006).

Her kan du læse vores studie- og ordensregler 

 

Retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver

I god tid før eksamen orienterer vi fra skolens side eleverne om eksamensreglerne. I orienteringen vil du blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen, som gælder for eksamen og prøver i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – og du har som elev pligt til at sætte dig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

Elevernes ansvar

Du har som elev pligt til at møde mindst 15 minutter før en mundtlig prøve/eksamen. Ved skriftlige prøver/eksamener skal du sidde klar på din plads ved prøvens start kl. 8.50. Det er dit ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer.

Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via Lectio og First Class, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer telefon, skal den ved mundtlig eksamen afleveres til eksaminator. Ved skriftlig eksamen skal den være slukket i tasken.  

Under prøver og eksaminer har du pligt til at rette dig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale og censorer. Hvis du udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan du bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis du bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver du syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer eller vagt og straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Snyd under prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve.

Hvis du snyder ved årsprøver og terminsprøver, bortvises du fra prøven og modtager en skriftlig advarsel. Har du andre sager om snyd liggende, kan det i sidste ende medføre udmeldelse.

Her kan du læse skolens retningslinjer ved mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver.

Forsikring / Insurance

Som offentlig institution må Langkaer Gymnasium ikke tegne forsikring for sine elever. Det er derfor vigtigt, at eleverne hjemmefra har ansvarsforsikring – og også gerne en ulykkesforsikring, der dækker i skoletiden.
I forbindelse med studierejser i udlandet er det obligatorisk at tegne en rejseforsikring gennem skolens rejsearrangør.

Text in English:

As a Danish public institution Langkaer Gymnasium is not permitted to insure its students. It is therefore imperative that students are privately insured, preferably also against personal accident, and that this insurance covers them whilst at school. 
It is mandatory for students to purchase travel insurance when participating in school trips abroad. Insurance is purchased for the entire group, forms part of the cost of the trip and the insurer is chosen by the school.